Een bak met kennis en ervaring

Scholen in Osdorp verkennen inzet expertise vanuit VierTaal

Taal is de basis onder al het leren, is het uitgangspunt van VierTaal. Met taal denk je, handel je, uit je jezelf en begrijp je hoe jouw wereld eruit ziet. VierTaal richt zich als cluster-2-voorziening op kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorendheid. De kennis die VierTaal heeft, kan echter alle kinderen ten goede komen, zeker in buurten waar een groot deel van de kinderen opgroeit in een meertalige omgeving. Marieke Wolfsen, locatiedirecteur van de ambulante dienst van VierTaal, en Denise Breusers, (zwangerschapsvervangend) coördinator van het expertisecentrum van VierTaal, kwamen dan ook graag naar de Lukasschool in Osdorp om te horen wat de scholen nodig hebben en wat VierTaal daar eventueel in kan betekenen.

VierTaal wil nadrukkelijk ook bijdragen aan het versterken van de basis (ondersteuningsniveau’s 1 t/m 3) op de scholen. Scholen zijn daar blij mee, want veel kinderen komen binnen op school met een ‘blootstellingsachterstand’, zoals dat heet in vaktaal: zij groeien op in een taalarme omgeving en spreken soms nog nauwelijks Nederlands als zij instromen in groep 1. Scholen kunnen iedere hulp goed gebruiken bij hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Zo is bijvoorbeeld ‘klankonderwijs’ nog een onontgonnen gebied waar veel winst mee kan worden behaald. 

‘Maak van NT2-kinderen geen SO-kinderen’

Waar scholen ook vooral behoefte aan hebben, is structurele inzet vanuit het gespecialiseerd onderwijs: iemand die twee dagdelen per week met een groepje kinderen komt werken om het taalniveau op orde te krijgen. VierTaal benadrukt wel dat zij hun expertise vooral willen overdragen aan leerkrachten; zij willen liever geen SO-klasjes inrichten op reguliere scholen, maar teams versterken, zodat leerkrachten beter taalonderwijs kunnen geven. Veel taalproblemen blijken dan uiteindelijk helemaal geen taalstoornis, maar een kwestie van achterstand in de Nederlandse (school)taal die met goed onderwijs is op te vangen. “We moeten oppassen dat we van NT2-kinderen geen SO-kinderen maken.”

Kennis over goed taalonderwijs moet dus de scholen in, vanuit het besef: meertaligheid is een gegeven, niet iets dat je af moet leren. Stimuleer ouders om vooral hun eigen taal te gebruiken bij het voorlezen, het vertellen van verhaaltjes. Het is nog steeds een hardnekkig misverstand dat ouders per se thuis Nederlands moeten praten. Juist niet, is het devies. 

Dergelijke kennis brengt VierTaal graag de scholen in, door scholingen te verzorgen, eventueel op wijkniveau, en door het instrument van co-teaching in te zetten. Leerkrachten leren daar enorm veel van, is de ervaring. En scholen kunnen dit het beste zelf organiseren, met elkaar, in direct overleg met VierTaal.

IMG_20240408_111340

Een bak met kennis en ervaring

Deze ontwikkeling past bij de beweging die we de komende jaren met elkaar gaan maken: het S(B)O beweegt zich naar het regulier, en de reguliere scholen krijgen meer regie. Waar scholen vooral behoefte aan hebben is capabele menskracht waarmee een taalbeleid kan worden neergezet dat staat als een huis. Het is daarvoor nodig dat de kennis vanuit onder meer VierTaal weer terug de scholen in komt. “Er is daar een enorme bak met kennis en ervaring die wij hard nodig hebben.” Het is van belang dat er structureel mensen van bijv. VierTaal ingezet kunnen worden in een pool op buurt/gebiedsniveau. Deze professionals komen dan coachen, co-teachen, en kennis overdragen. Uiteindelijk zouden meer ambulante medewerkers op deze manier moeten kunnen werken: niet meer alleen op basis van individuele beschikkingen maar op alle scholen op basis van behoefte, ten gunste van het team en groepen leerlingen.

Een sleutel tot succes is in ieder geval dat we goed met elkaar moeten blijven samenwerken. De scholen waarderen daarom het overleg op gebiedsniveau en zien de meerwaarde van de kracht van gezamenlijkheid. Door het met elkaar anders te organiseren, en zelf de regie te pakken, overstijgen we het ‘pleisters plakken’ en werken we aan een positief professioneel klimaat waarin leerkrachten zich gesteund weten, de ondersteuning op scholen op orde is en het prettig werken is op de scholen in Nieuw West.

Deel deze pagina: