Verslag van de bijeenkomsten op 28 en 29 november 2023

Presentatie Samen Praktijk Maken – Zó gaan we het doen!

Na ruim een jaar van praten, elkaar leren kennen en ideeën uitwisselen, ligt er nu dan een concreet plan om te komen tot een versterking van de scholen in Osdorp en Bos en Lommer. Het doel is om scholen beter in staat te stellen de kinderen uit de buurt op en rond de school de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Geen kind meer de buurt uit.

Op dinsdag 28 en woensdag 29 november kwamen vertegenwoordigers uit beide gebieden (Osdorp en Bos en Lommer) samen om het plan van feedback te voorzien: voldoet het aan de verwachtingen? Is het realistisch? Ziet men het zitten om ermee aan de slag te gaan? Wat mist men eventueel nog in de plannen? 

Drie niveaus: school, buurt en gebied

De kern van het plan is samenwerken op drie niveaus: school, buurt en gebied. Vooral het tweede niveau is nieuw: scholen van verschillende besturen gaan op buurtniveau met elkaar samenwerken om expertise te delen en met elkaar de vraagstukken in de buurt op te lossen. Zij krijgen daarvoor de beschikking over een flexibele expertisepool die gevuld wordt met deskundigheid vanuit het speciaal onderwijs, inclusief cluster 2 (TOS) en de inzet die nu door SPO West wordt verzorgd. 

De partners in Osdorp en Bos en Lommer zijn overtuigd van de noodzaak om te gaan samenwerken op de drie genoemde niveaus, al was het alleen maar om tegemoet te kunnen komen aan de rechten van het kind: ieder kind heeft er recht op zo dicht mogelijk bij zijn eigen omgeving tot ontwikkeling te komen. De kunst daarbij is om concurrentie op bestuursniveau te vermijden: we hebben allemaal hetzelfde belang, en dat belang dienen we het beste door met elkaar samen te werken.

Delen van ‘zorgpijn’

Wil een samenwerking tussen twee tot vier scholen in een buurt succesvol gestalte krijgen, dan is commitment van IB’ers en directies essentieel; zij moeten bereid zijn de ‘zorgpijn’ van hun school te delen met andere scholen. Ook de betrokkenheid van OKT en Buurtteam is cruciaal om op buurtniveau het netwerk rond kinderen en ouders sluitend te krijgen. 

Op het derde niveau, het niveau van het gebied, worden dan de grotere thema’s besproken die spelen in alle buurten, zoals: nieuwkomers en het jonge kind, en hoe de afstemming plaatsvindt met het gemeentelijke beleid. 

Aan de slag

Een belangrijke boodschap op de bijeenkomsten van 28 en 29 november was de behoefte om snel aan de slag te willen gaan. De centrale vraag in de overleggen op niveaus van buurt en gebied moet steeds zijn: hoe gaan we het oplossen, invullen, aanpakken? De nood is te hoog om nog veel tijd te nemen om overlegstructuren in te richten. Alle aanwezigen delen de ambitie om vanaf februari 2024 te een begin te maken met de ‘herschikking van expertise en middelen’ om vanaf augustus 2024 overal in Osdorp en Bos en Lommer te kunnen werken met de vernieuwde ondersteuningsstructuur op de niveaus van school, buurt en gebied. 

Het BEN-team verwerkt de komende weken alle feedback en zorgt voor de noodzakelijke bestuurlijke steun voor de plannen zodat we inderdaad in de eerste helft van 2024 kunnen beginnen met de vernieuwde aanpak om kinderen in en rond de school de ondersteuning te kunnen geven die zij nodig hebben. 

Deel deze pagina:

Wijkverbinder Eugenie Suer draagt het stokje over aan Bernlef Knossen