Samenwerken met het expertiseteam van Kolom

Bouwen aan een Expertisenetwerk in Bos en Lommer

De scholen voor gespecialiseerd onderwijs zijn volop in transitie. Zij stellen hun expertise meer en meer beschikbaar voor de reguliere scholen in de buurten van Amsterdam. Zo werkt Kolom, een bestuur met veertien s(b)o-scholen door de hele stad, al enige tijd met een expertiseteam waar reguliere scholen een beroep op kunnen doen (> Zie het eerdere artikel hierover op de website van BEN in de Buurt). Diana Brouwer en Sonja Sinkeldam van Kolom kwamen op 16 mei jl. naar de Bos en Lommerschool om de zeven scholen in het gebied te informeren over wat er mogelijk is, en hoe het werkt. 

Het expertiseteam van Kolom wil vooral bijdragen aan het veranderen van het systeem rond de leerling. De inzet richt zich daarom vooral op het versterken van de leerkracht en van het hele schoolteam, om daarmee een mogelijke verwijzing naar het s(b)o zoveel mogelijk te helpen voorkomen. De aanpak begint met een vraagstuk van een leerkracht, bijvoorbeeld over de dynamiek in een groep, of de stagnatie van de ontwikkeling van een leerling. De experts van Kolom kijken met een s(b)o-blik naar de situatie en dragen concrete oplossingen aan. 

Gezamenlijk begeleidingsplan

Meestal zal de ondersteuningsvraag van scholen bestaan uit leer- en gedragshulpvragen. Het Ondersteuningsteam op school kan het Kolom-expertiseteam dan uitnodigen om eens mee te komen kijken op het gebied van klassenmanagement, het didactisch of pedagogisch aanbod en/of grensoverschrijdend gedrag. Na een oriënterend gesprek en een intake wordt een gezamenlijk begeleidingsplan gemaakt, waarna de begeleider passend onderwijs van Kolom aan de slag gaat. Na afloop wordt geëvalueerd of de begeleiding het gewenste effect heeft gehad. 

Een kleuter kwam niet goed mee in de groep, en gooide regelmatig met tafels en stoelen. Met hulp van een begeleider passend onderwijs van Kolom werd een time out/in-tafel ingericht als escape. Na een paar weken was de situatie weer werkbaar.
Een leerling uit groep 6 vroeg veel aandacht vanwege op het gebied van gedrag. Kolom keek mee en concentreerde zich vooral op de vraag hoe je deze leerling het beste kon aanspreken. Ook voor deze leerling werd een escapeplek ingericht op school.
Diana Brouwer: “Zo leggen we iedere keer met elkaar de puzzel: wat zijn de mogelijkheden? Wat kan wel en wat niet? Welke zorgbehoefte heeft deze leerling precies?”

2024-05 Kolom-Expertiseteam
Meer weten over het Expertiseteam van Kolom? Neem dan contact op via expertise@kolom.net.

Anders inrichten

De puzzel die scholen de komende jaren te leggen hebben is de vraag hoe je inclusief onderwijs organiseert zonder dat dit ten koste gaat van het onderwijs aan de groep als geheel. “Als je ziet dat de rest van de klas niet meer tot leren komt, heb je het als school niet goed gedaan”, zeggen de scholen. De oplossing ligt deels in het anders inrichten van het onderwijs, bijvoorbeeld zoals ze dat op de Vindplaats hebben georganiseerd, met de kinderen verdeeld over ‘huizen en buurten’ in plaats van over groepen. (> Zie het artikel hierover op de website van BEN in de Buurt). Andere scholen werken met onderwijs dat deels binnen, deels buiten de eigen stamgroep plaatsvindt. En eigenlijk zou iedere school over een eigen orthopedagoog moeten kunnen beschikken, vinden de scholen. 

Gezamenlijk doel

Hoe de samenwerking binnen Bos en Lommer het beste vorm kan krijgen, is nog volop in ontwikkeling. Scholen hebben in ieder geval veel interesse in een gezamenlijk te beheren en aan te sturen expertisepool. De vier AWBR-scholen binnen het gebied (de Vindplaats, de Bos & Lommerschool, de Multatulischool en de Tijl Uilenspiegel) vinden elkaar al goed en stemmen onderling af. De andere drie scholen (El Amien 2, de Zijderoute en de Boomgaard) kunnen eventueel aansluiten bij het bestaande overleg, dat dan kan worden opgewaardeerd tot wijkoverleg. Er is in ieder geval behoefte elkaar te leren kennen om met elkaar oplossingen te vinden voor het gezamenlijke doel: geen kind meer de buurt uit. Bij welk bestuur je hoort, is dan van minder belang. Hoe meer je de handen ineen slaat, hoe sterker je staat, ook naar partijen waarmee je een contract afsluit om het gebied als geheel te versterken met ondersteuning en expertise. 

Deel deze pagina: